The NEXT INFLUENCER 數碼媒體訓練計劃
The NEXT INFLUENCER 數碼媒體訓練計劃

香港青年協會賽馬會Media 21媒體空間
黃嘉穎小姐 / 楊浩賢先生
地址:香港仔石排灣邨商場LG2層2室
電話:3979 0000 / 3979 0033
傳真:3979 0099
電郵:wing.wong@hkfyg.org.hk / vic.yeung@hkfyg.org.hk
辦公時間:
星期一至五:上午十時至下午六時;
星期六:上午十時至下午二時;
星期日及公眾假期休息。