Screen Shot 2016-06-12 at 11.40.06 PM_resize 0

馬里交通趣聞

馬里,馬爾代夫嘅首都,係一個豆潤咁細嘅島,但係已經比大多數馬爾代夫嘅島大,亦係少數馬爾代夫有比較多車嘅島。

本來以為澳門已經係數一數二道路較窄嘅地方,估唔到馬里呢度嘅橫街窄巷多同窄到你唔信。